Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez firmę MKPOL Maciej Kociałkowski

Rozdział I Definicje

Art. 1 Poniższe definicje o ile kontekst nie stanowi inaczej otrzymały następujące znaczenie.

MKPOL lub USŁUGODAWCA - firma MKPOL Maciej Kociałkowski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Słonecznej 54, będąca usługodawcą.

KLIENT lub USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu oraz nabywania praw, będąca usługobiorcą.

USŁUGA - przedmiot umowy zawartej pomiędzy Klientem, a MKPOL świadczony na rzecz Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem MKPOL. Pełen wykaz świadczonych usług określony jest w siedzibie firmy MKPOL oraz na jej stronach internetowych pod adresem www.mkpol.pl.

REGULAMIN - niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez MKPOL, dostępny w siedzibie firmy oraz na jej stronach internetowych.

E-MAIL - adres poczty elektronicznej umożliwiający komunikację w światowej sieci Internet.

HOSTING - usługa polegająca na utrzymaniu konta E-mail i/lub serwisu internetowego Klienta na ogólnodostępnym serwerze internetowym.

DOMENA - adres w internecie.

 

Rozdział II Postanowienia ogólne

Art. 2 Regulamin dotyczy świadczenia Hostingu i pośredniczenia przy rejestracji Domen.

Art. 3 Zamówienie przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawianie faktur VAT bez podpisu Klienta.

 

Rozdział III Usługi Hostingu

Art. 4 Zamówienie Usługi Hostingu odbywa się poprzez poprawne wypełnienie Formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej MKPOL www.mkpol.pl.

Art. 5 Zamówienia na Usługę Hostingu można również dokonać inną drogą kontaktu elektronicznego, telefonicznego, pocztowego bądź też osobistego.

Art. 6 Usługa Hostingu aktywowana jest na okres próbny wynoszący 14 dni. Jeżeli w czasie okresu próbnego MKPOL otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi Hostingu przedłużana jest na opłacony okres abonamentowy, który może ulec skróceniu.

Art. 6.1 Skrócenie okresu abonamentowego dotyczy w szczególności klientów, którzy wykorzystali Limity Transferowe.

Art. 7 Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych i aktualnych informacji w Formularzu zamówienia.

Art. 8 Wpisanie nieprawdziwych danych jest naruszeniem postanowień Regulaminu i upoważnia MKPOL do zaprzestania świadczenia Usługi Hostingu ze skutkiem natychmiastowym, również w przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej.

Art. 8.1 W przypadku zablokowania konta z przyczyn regulaminowych klient nie ma prawa do roszczeń z tytułu opłacenego abonamentu za niewykorzystany okres świadczenia usługi bądź też pozostały Limit Transferowy.

Art. 9 MKPOL zobowiązuje się do wystawienia Klientowi faktury pro forma w przypadku aktywacji Usługi Hostingu w ciągu 2 dni roboczych.

Art. 10 Brak potwierdzenia wpłaty za Usługę Hostingu przez Klienta w okresie 14 dni od daty wystawienia faktury pro forma spowoduje jej blokadę na kolejne 14 dni.

Art. 10.1 Otrzymanie przez MKPOL w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usługi.

Art. 10.2 W przypadku braku wpłaty na konto MKPOL w terminie określonym Regulaminem MKPOL zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta.

Art. 11 MKPOL wystawi Klientowi fakturę pro forma na kolejny okres abonamentowy minimum 14 dni przed upływem opłaconego okresu abonamentowego za wykupioną usługę. Faktura pro forma zostanie przesłana pocztą elektroniczną.

Art. 11.1 Po upływie okresu abonamentowego i nieopłaceniu kolejnego następuje blokada usługi na 14 dni.

Art. 11.2 Usługa zostanie natychmiast odblokowana w momencie odnotowania zapłaty w tym okresie, w przeciwnym jednak wypadku nastąpi całkowite jej usunięcie.

Art. 12 MKPOL oraz podmioty współpracujące z MKPOL w ramach aktywacji Usługi Hostingu nie ponoszą odpowiedzialności za problemy realizacji należności w terminie, wynikające z działań podmiotów trzecich świadczących usługi finansowe, a w szczególności przekazów pieniężnych i wpłat na rachunki bankowe.

Art. 13 MKPOL wystawi Klientowi fakturę VAT za usługę nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych licząc począwszy od momentu odnotowania wpłaty na rachunek bankowy MKPOL.

Art. 14 MKPOL gwarantuje zachowanie niezmienionych warunków finansowych w okresie wykupionego abonamentu.

Art. 15 MKPOL pośredniczy w zamawianiu Usług Hostingu u swoich partnerów biznesowych.

Art. 16 MKPOL zastrzega sobie prawo odstąpienia od świadczenia Usług hostingu bez podania przyczyny w terminie 7 dni roboczych od momentu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany nie poźniej niż w terminie 3 dni roboczych.

Art. 17 Świadczenie Usługi Hostingu wygasa w momencie nie wniesienia opłat na wyżej opisanych zasadach lub w momencie wykorzystania Limitów Transferowych przysługujących danej Usłudze Hostingowej, jeżeli nie zostanie wniesiona opłata za kolejny okres abonamentowy.

Art. 18 Klient może w każdej chwili odstąpić od umowy świadczenia Usług Hostingu zgadzając się tym samym na przepadek wniesionych i niewykorzystanych opłat abonamentowych.

Art. 19 Klient nie może korzystać z wykupionego w ramach Usługi Hostingu miejsca na serwerze w sposób, który narusza przepisy Prawa Polskiego, a w szczególności propaguje nazistowski bądź też inny totalitarny ustrój pańtwowy, bądź też ustrój dyskryminujący daną grupę ludzi z powodów etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub orientacji seksualnej.

Art. 20 Klient zobowiązany jest do: - zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła pocztowe i dostępowe, - niewykorzystywania zasobów systemowych Usługodawcy w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Usługobiorcom, - niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Usługodawcy, do których Usługobiorca nie ma uprawnień, - przestrzegania zasad korzystania z usług, wynikających z obowiązujących cenników bądź innych dokumentów ogłaszanych przez MKPOL.

Art. 21 Klient zobowiązuje się do pisemnego informowania MKPOL o zmianie danych dotyczących płatnika i odbiorcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc począwszy od dnia zaistnienia zmian.

Art. 22 Jeżeli umowa nie stanowi inaczej płatności za Usługi świadczone przez MKPOL odbywają się poprzez wpłatę należności na konto bankowe MKPOL.

Art. 23 Okres rozliczeniowy jeżeli cennik nie stanowi inaczej trwa 12 miesięcy.

Art. 24 Za rezygnację z Usługi Hostingu przyjmuje się brak wpłaty należności określonej na fakturze Pro Forma w czasie trwania 14 dni blokady Usługi.

Art. 25 W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usługi Hostingu następuje usunięcie jego danych z bazy Klientów MKPOL oraz zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta.

Art. 26 Rezygnacja z Usługi Hostingu nie skutkuje żadnymi należnościami finansowymi ze strony Klienta.


Rozdział IV Ograniczona Odpowiedzialność

Art. 27 MKPOL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie Usług hosting'u, w szczególności zaś te, które są skutkiem działania siły wyższej, ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, bądź też ingerencji Urzędów Administracji Państwowej oraz działań dostawców łącz internetowych lub innych podmiotów gospodarczych biorących udział w świadczeniu Usług.

Art. 28 MKPOL nie gwarantuje poprawnego działania usług zależnych od operatorów sieci telefonii komórkowej, a w szczególności usługi "Powiadamianie SMS'em o nadchodzącej poczcie".

Art. 29 MKPOL nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta dostępnych mu Usług.


Rozdział V Reklamacje

Art. 30 Reklamacje winny być składane na adres biuro@mkpol.pl.

Art. 31 Docelowo reklamacje są rozpatrywane przez biuro obsługi klienta końcowego dostawcy usług.

Art. 32 Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych przez końcowego dostawcę usług.


Rozdział VI Domeny

Art. 33 Umowa o pośredniczenie w rejestracji domeny zostaje zawarta w momencie dokonania zapłaty za Fakturę Pro Forma dotyczącej zamówienia danej domeny przez Usługobiorcę. Usługodawca pośredniczy w procesie rejestracji domeny, a opłatę z tego tytułu przekazuje na konto właściwego dla niego rejestratora domen.

Art. 34 W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny Usługodawca zostaje upoważniony przez Usługobiorcę do reprezentowania go przed rejestratorem domen, w tym do rejestracji domeny oraz udostępnienia w tym celu rejestrantowi danych osobowych niezbędnych do rejestracji domeny.

Art. 35 Rozpoczęcie procesu rejestracji domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za Fakturę Pro Forma wystawioną za rejestrację domeny.

Art. 36 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie domeny w przypadku gdy:

1. nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,

2. w stosunku do danej domeny prowadzone jest już postępowanie rejestracyjne,

3. Usługobiorca popełni błąd w nazwie domeny lub w swoich danych osobowych,

4. Usługobiorca nie jest uprawnionym organem administracji rządowej lub samorządowej, a nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy,

5. wniosek o rejestrację domeny zwiera niekompletne dane lub dotyczy domeny o rozszerzeniu nie obsługiwanym przez Usługodawcę,

6. domena nie podlegająca okresowi rezerwacji została zarejestrowan a przez inny podmiot przed wniesieniem opłaty przez Usługobiorcę za fakturę Pro Forma.

Art. 37 W przypadku braku możliwości rejestracji domeny, usługobiorcy przysługuje zwrot pełnej opłaty uiszczonej z tytułu jej rejestracji.

Art. 38 Ponadto usługodawca nie ponosi odpowie dzialności za:

1. zablokowanie, przejęcie lub usunięcie domeny wskutek nieterminowego uregulowania płatności z tego tytułu lub jej braku.

2. Rejestrację domeny w złej wierze

3. Zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot

4. Dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony itp. w przypadku utraty przez Usługobiorcę danych autoryzacyjnych do domeny.

Art. 39 Usługobiorcy przysługuje pełne prawo do dysponowania domeną. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji dyspozycji Usługobiorcy w tym zakresie na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Art. 40 W pozostałych przypadkach zastosowanie mają regulaminy publikowane przez właściwych rejestratorów domen.

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe

Art. 41 MKPOL zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

Art. 42 Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronach internetowych MKPOL.

Art. 43 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl przepisów Ustawy o Ochronie Danych osobowych, wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówionych Usług i wystwaiania faktur.

Art. 44 Administratorem danych osobowych jest podmiot bezpośrenio dostarczający usługę (partner MKPOL). MKPOL używa danych osobowych do zamawiania usług i wystawiania faktur.

Art. 45 Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości Prawa Polskiego.

Art. 46 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Art. 47 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy miejscu siedziby MKPOL.

Art. 48 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2005.

 

Oferta

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.